Get Adobe Flash player
十二月 2023
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

服務專線


問題諮詢,請撥打以上服務專線。

公義時報

前文提到諧音雙關語,在台灣「孽恝仔話」〈giat4 khiat4 a2 ue7,又叫激骨話,華語叫做歇後語或俏皮話〉和謎語當中,就有很多類似詞;因為所謂「孽恝」在福佬話是嘲諷或罵人的話,也作戲謔或不正經言;「激骨」是指標新立異或者搞怪不肖;歇後語則是語末之詞,隱而不言。所以「孽恝仔話」是不正經、帶有戲謔或標新立異,而且只說前一部份,留下後半部讓聽者意會、聯想或推測出說者所要表達的語意的一種諧趣語句。

以下先就一些與台灣地名有關的台灣「孽恝仔話」,求教於各位看倌: 

土公仔洗手──台灣thoo2 kong1 a2 se2 tshiu2─ tai5 uan5。
土公仔=葬儀工人。葬儀工人洗手,表示已把往生者「埋完」。

茨尾頂披衫──三塊厝(tshu3 bue2 ting2 phi1 sann1 ─sann1 te3 tshu3)。 
茨尾頂=茅屋頂上;披衫=晾衣服。也就是把衣服壓在屋頂上,故稱「衫壓茨」。散見各地之村名。

千金小姐欲出嫁──大庄(tshian1 kim1 sio2 tsia2 beh4 tshut4 ke3─ tua7 tsng1)。 
欲=要。既是千金小姐要出嫁,當然要大肆妝扮一番,故說「大妝」。散見各地之村名。

肚臍抹粉──中庄(too7 tsai5 buah4 hun2─ tiong1 tsng1)。 
肚臍在人體中段部位。在其中抹粉妝扮,是為「中妝」。村名散見各地。

褲底抹粉──內庄khoo3 te2 buah4 hun2 ─lai7 tsng1。 
在褲子底層、內裡抹粉、化妝,也就是在褲內妝扮,簡稱「內妝」。散見各地之村名。 

一碗飯貯半點鐘久──澳底tsit8 uann2 png7 te2 puann3 tiam2 tsing1 ─oh4 te2。 
 貯=盛裝。一碗飯盛半點鐘之久,固然難盛;難盛台灣語音叫做「僫貯」。在台北縣貢寮鄉。 

九塊碗十个人──基隆kau2 te3 uann2 tsap8 e5 lang5─ ke1 lang5。 
九塊碗卻有十个人要用,當然加〈多出〉了一個人;簡單說法就是「加人」。 

三頓食無飽──五堵sann1 tng3 tsiah8 bo5 pa2─ goo7 too2。 
三頓食無飽,也就是三餐沒吃飽,當然就是餓肚了;「餓肚」與「五堵」音近。在基隆近台北縣汐止間。 

阿兄無頭路──鶯歌a1 hiann1 bo5 thau5 loo7─ ing1 ko1。 
阿兄是台灣人對哥哥的另一種稱呼;無頭路就是沒職業或工作。哥哥沒工作也就閒著,所以說阿兄無頭路,就是「閒哥」。在台北縣鶯歌鎮。 

攏是汝害的──苑裡long2 si7 li2 hai7 e3─ uan3 li2。 
攏是=都是;汝=你。既然都是你害的,就難免要埋「怨你」了!苗栗縣苑裡鎮。 

翁死招新婿──後龍ang1 si2 tsio1 sing1 sai3─ au7 lang5。 
翁與婿,在此都代表丈夫。原來的丈夫死了,又要另再招贅一个新的郎君;這新的郎君,理當就叫做「後郎」或「後人」。苗栗縣後龍鎮。

scroll back to top

公益看板

 • 高雄‧大社 超峰山 萬覺寺

  高雄‧大社
  超峰山 萬覺寺
  皇 母 大 天 宮

  免費為您消業解惑

 • 台南大智山玄空法寺

  台南楠西
  大智山玄空法寺
  朝陽慈善功德會

  玄空般若 法界開演
  五眼共證 萬劫成空
  原諒別人 就是最大的放生

 • 正德佛堂

  正德佛堂
  社會福利慈善
  癌症醫療基金會

  請大家多唸佛
  積功德、少造業

 • 諾那華藏精舍

  諾那華藏精舍
  一念蓮花全球助唸

  24小時免費提供佛教法寶、為往生者助唸

 • 法藏念佛會

  法藏念佛會
  免費助念、普佛〈誦經〉

 • 花蓮「阿公冰店」

  花蓮「阿公冰店」

  讓軟Q口感在記憶裡飄香

  是我們予顧客永遠的承諾!